ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ "สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑

         ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภจิตรา เมฆเขียว (ชนะเลิศ) และ นายดนุพล พุ่มสลิด (รองชนะเลิศ) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเข้าร่วมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ "สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑" "เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง" ในระดับประเทศ(รอบคัดเลือก) ซึ่งจัดโดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณคณะกรรมการ นำโดย อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง, อาจารย์คนึงนิจ นาสมใจ และ นายอัสณัย ทองพ่อค้า มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกิตติพิบูล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม