กิจกรรมรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG