กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการหมุนเวียน อสถ.

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการหมุนเวียน อสถ.