ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้างยาง อำเภอวัดโบถส์ เกี่ยวกับโครงการ U21

          วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้างยาง อำเภอวัดโบถส์ เกี่ยวกับโครงการ U21 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และรับฟังข้อเสนอแนะความต้องการของชุมชน เพื่อร่วมกันยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างรายได้ และสร้างงานให้กับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

ประเภทประชาชน จำนวน 2 อัตรา

1. นางสาววัณษา อ่ำเขียว

2. นางสาวสุธางศ์รัตน์ รอดปลื้ม

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 5 อัตรา

1. นางสาวขวัญเรือน ประกอบดี

2. นางสาวกุลณัฐ นอร์รัตน์

3. นางสาวกนกกร ศรีชาวนา

4. นายอดิศักดิ์ บุญเอนก

5. นางสาวฑิติยา ศรีชาวนา