การแสดง "ชุดศิรวันทามหาคัมภีร์"

           เสริมสิริมงคล...สักการะบูชาองค์พระพุทธชินราช เบิกฤกษ์นำชัย ด้วยการแสดง "ชุดศิรวันทามหาคัมภีร์" กำกับการแสดงโดย ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ออกแบบการแสดงโดย เรียบเรียงดนตรีและเสียงประกอบ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรียบเรียงจังหวะและการแสดง อาจารย์ชณัฐฎา อ๊อดกัน ผู้อำนวยการฝ่ายนาฏศิลป์ไทยและพัฒนาบุคลากร มูลนิธิเอเซี่ยนศิลป์ศึกษา ศูนย์การศึกษาฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา