กิจกรรมอนุรักษ์คำภีร์โบราณกับองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ

                หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์คำภีร์โบราณกับองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนตำบลชาติตระการ ณ สำนักสงฆ์วัดพระธาตุ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก