กิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

               วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง PIBUL 301 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยนำเสนอนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับและถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ชุมชนบูรณาการในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย (อสถ.2565)กิจกรรม สืบสานศิลปะ พัฒนาวิถีม้ง ยกระดับชุมชน สู่สังคมออนไลน์ (ชุมชนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) รับผิดชอบโดย อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กิจกรรม ภาวะผู้นำกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและยกระดับนวัตกรรมอาหารพื้นบ้านจากแห้วนา (ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก) รับผิดชอบโดย อาจารย์อเนก สุขดี คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น