สศว.สัญจรออนทัวร์ รอบรั้วเขียวขาว

 สศว.สัญจรออนทัวร์ รอบรั้วเขียวขาวขอขอบคุณในความร่วมมือและการต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร 18 พ.ค.65 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์