สศว.สัญจรออนทัวร์-รอบรั้วเขียวขาว

             ขอขอบคุณในความร่วมมือและการต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร(17 พ.ค.65) โรงเรียนสาธิต มรพส. สถาบันวิจัยและพัฒนา  คณะวิทยาการจัดการ และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สศว.สัญจรออนทัวร์-รอบรั้วเขียวขาวเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น