วมพิธีถวายน้ำสรง พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเจดีย์

                    วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเจดีย์ การนี้ โปรดพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคม เวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กำหนด 7 คืน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางที่หน้าโกศศพพระพรหมวชิรเจดีย์

                     ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรง พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพดังกล่าวและขอน้อมถวายความอาลัย มา ณ โอกาสนี้