รับมอบผ้าโบราณจากคุณแม่สมศรี คงรอด(สกุลเดิมตรงต่อกิจ)และครอบครัวตรงต่อกิจ

           วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รับมอบผ้าโบราณจากคุณแม่สมศรี คงรอด(สกุลเดิมตรงต่อกิจ)และครอบครัวตรงต่อกิจ ซึ่งผ้าที่นำมาเป็นของขุนวินิจเวฬุวกร (จัน ตรงต่อกิจ) เป็นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ มีอายุมากกว่า 200 ปี ใช้ห่อใบตั้งนามสกุล และ ใบที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6

           ทั้งนี้ ทางครอบครัวตรงต่อกิจ มองเห็นว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีแหล่งเรียนรู้ จึงได้มอบผ้าโบราณดังกล่าวเป็นผู้เก็บรักษา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และเห็นคุณค่าของผ้าไทยในนามขอขอบพระคุณครอบครัวตรงต่อกิจเป็นอย่างสูง โดยจะนำผ้าโบราณให้ผู้เชี่ยวชาญได้สืบค้นหาข้อมูลรายละเอียดของผ้า และจัดทำเป็นข้อมูลเผยแพร่ต่อไป