ทำบุญตักบาตร สร้างสะพานบุญ รับอรุณเมืองสองแคว (ตักบาตรพระเดินหน อาหารสด)

                วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตร สร้างสะพานบุญ รับอรุณเมืองสองแคว (ตักบาตรพระเดินหน อาหารสด) ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว