กิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมสถานที่การถวายไฟล์คัมภีร์ใบลานดิจิตอลและผ้าห่อคัมภีร์

            วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมสถานที่การถวายไฟล์คัมภีร์ใบลานดิจิตอลและผ้าห่อคัมภีร์ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วัดไผ่ขอน้ำ จัดโดย มูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ร่วมกับ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม