กิจกรรมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมต่อการสืบสานตำนานว่าวพื้นบ้านของหมู่บ้านสระโคล่

            วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 ผศ. ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ร่วมเปิดโครงการลานวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ในการนี้ได้มีกิจกรรมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมต่อการสืบสานตำนานว่าวพื้นบ้านของหมู่บ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนบูรณาการในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมแสดงผลงานจากการกิจกรรมด้วย