โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ

                วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงาน และศึกษาวิธีการออกแบบ สร้างสรรค์กระบวนการ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จึงจัดให้มีการบรรยาย ออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง พิศ พิพิจ พิพิธภัณฑ์สู่ Digital Museum วิทยากร โดย คุณประชา สุขสบาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย พิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายรูปแบบ Online เรื่อง พิศ พินิจ พิพิธภัณฑ์ สู่ Digital