ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง ยกระดับอาหารพื้นถิ่น พิษณุโลก

              วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร. วรเดช ณ กรม ผช.อธิการบดี และคณะ เชิญ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , ผศ.โสรัจวรชุม อินเกต และผศ.ผกาวดี ภู่จันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง ยกระดับอาหารพื้นถิ่น พล.ไปสู่อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัด และเชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2565

    
                                                                                                                                    เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์