ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และชี้แจงแผนงานโครงการภูมินามกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

             วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และชี้แจงแผนงานโครงการภูมินามกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ทั้ง 6 ตำบล ใน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีนายอำเภอชาติตระการเป็นประธาน


                                                                                                     เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์