ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลจากสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ

💐ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “ภูมิราชภัฎ” ประจำปีพุทธศักราช 2567

💐ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ยุวดี พ่วงรอด รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร“ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2567

💐จัดโดย สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Scroll to Top